Richard Dickson Thistlethwaite, SN 5484, Service Record